หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า (Solution Creation)

เรียน ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และบุคคลทั่วไป ที่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ใช้ข้อมูลฯ” หรือ “การใช้ข้อมูลฯ”) และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯใคร่ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ข้อมูลทั่วไป :ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการติดต่อ

       เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ประเทศ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลประกันสังคม ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนหรือผู้ที่จะเข้าเป็นคู่ค้า กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนหรือผู้ที่จะเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) (ในที่นี้หมายถึง “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ให้แก่ บริษัทฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัทฯ สำหรับการติดต่อในอนาคตหลังสิ้นสุดการซื้อขายหรือว่าจ้าง

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้*หากท่านไม่ให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ และในกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับบริษัทฯ


ข้อ 2 ข้อมูลทั่วไป : การจัดกิจกรรมของบริษัทฯ

       เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้แก่ ชื่อนามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ นอกเหนือจากการติดต่อธุรกิจหรือโครงการที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้*หากท่านไม่ให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ และในกระบวนการขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับบริษัทฯ


ข้อ 3 ข้อมูลอ่อนไหว : การดำเนินการของกระบวนการจัดหา

       เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ให้แก่บริษัทในกลุ่ม เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหาของบริษัทฯ ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมูล การขึ้นทะเบียนคู่ค้า การพิจารณาคุณสมบัติของท่านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (เช่น ผลตรวจสุขภาพ)  การจัดทำสัญญา การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว การตรวจสอบการปฏิบัติงานของท่าน

(ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาสัญญาและสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ภายหลังสิ้นสุดสัญญา)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้*หากท่านไม่ให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการพิจารณาประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนคู่ค้าและจัดทำสัญญา


ข้อ 4 ข้อมูลอ่อนไหว (ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลความพิการ): การเข้าพื้นที่ของคู่ค้า

       เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ให้แก่บริษัทในกลุ่ม เพื่อการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาสัญญาและสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ภายหลังสิ้นสุดสัญญา)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้*หากท่านไม่ให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ


ข้อ 5 ข้อมูลอ่อนไหว (ภาพจำลองใบหน้า): การเข้าพื้นที่ของคู่ค้า

       เก็บ ใช้ ภาพจำลองใบหน้า เพื่อการรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน การตรวจสอบและอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ

(ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลไว้ตลอดระยะเวลาสัญญาและภายหลังสิ้นสุดสัญญาสูงสุดไม่เกิน 2 ปี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้*หากท่านไม่ให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ


ข้อสงวนสิทธิ : บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องขอเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งอาจปรากฎข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ศาสนา หรือหมู่เลือด บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอให้ท่านเจ้าของข้อมูลดำเนินการขีดฆ่า หรือ ปิดทึบ ข้อมูลส่วนนั้น ทั้งนี้ หากท่านมิได้ดำเนินการตามที่แจ้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการถือเสมือนว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไว้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้นี้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ โดยติดต่อ เลขานุการบริษัท email : co.secretary@kmp.co.th

ชื่อ *
นามสกุล *
บริษัท
อีเมล *

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอมข้างต้น รวมทั้งคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Privacy Notice) ตามเอกสารแนบอย่างชัดเจนแล้ว