หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า (Solution Creation)

เรียน ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และบุคคลทั่วไป ที่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ใช้ข้อมูลฯ” หรือ “การใช้ข้อมูลฯ”) และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ ข้อ 1

       เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และภาพถ่ายของท่าน แก่สื่อสาธารณะหรือสื่อออนไลน์ เช่น นิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โปสเตอร์ ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ (YouTube) หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นต้น เพื่อการสื่อสารกิจกรรมหรือข่าว และเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้
2. วัตถุประสงค์ ข้อ 2

       เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ เพศ รูปถ่าย วัน เดือน ปีเกิด บัญชีโซเชียลมีเดีย อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลงานอดิเรก และข้อมูลสันทนาการ เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ การจัดกิจกรรมทางการตลาดและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ผ่านทาง ไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ ข้อความ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ บัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น LINE account, WhatsApp) เป็นต้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้
3. วัตถุประสงค์ ข้อ 3

       เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด อายุ บัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น LINE account, WhatsApp) อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ให้แก่ บริษัทฯ เพื่อสำรวจ ประเมิน วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุง หรืออื่นๆ เพื่อการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับความต้องการและความพึงพอใจของท่าน รวมถึงอาจเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ที่บริษัทฯ ว่าจ้างเพื่อทำการสำรวจความต้องการทางการตลาด สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า การทำตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้
4. วัตถุประสงค์ ข้อ 4

       ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของบริษัทฯให้เกิดความโปร่งใส และมีการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้
หมายเหตุ:

  1. บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
  2. หากท่านไม่ให้ความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ข้างต้น ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ และรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางบริษัทฯ

      ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า กรณีที่บริษัทฯ ต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) ได้แก่ ศาสนา หรือหมู่เลือด บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่า หรือปิดทึบ ข้อมูลส่วนนั้น หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลเหล่านั้นโดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฎในเอกสารดังกล่าว


อนึ่ง บริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้นี้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ โดยติดต่อ เลขานุการบริษัท email : co.secretary@kmp.co.th

ชื่อ *
นามสกุล *
บริษัท
อีเมล *

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอมข้างต้น รวมทั้งคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Privacy Notice) ตามเอกสารแนบอย่างชัดเจนแล้ว